Vitnemål og karakterer

Send en skriftlig forespørsel til skolens e-post mottak, postmottak@ude.oslo.kommune.no, spesifiser i emnefeltet at henvendelsen gjelder Oslo Handelsgymnasium, og svar på følgende spørsmål:

 Vi trenger ditt fulle navn (slik det er registrert i Folkeregisteret)

 1. Hvilket år du gikk her på OHG?
 2. Vil du hente dokumentasjonen her på skolen, eller skal den sendes? Hvis den skal sendes trenger vi å vite til hvilken adresse?
 3. Om du har tatt opp fag som privatist etter at du gikk på OHG og som du vil ha med på nytt vitnemål?
 4. Dokumentasjon på eventuelle privatisteksamener tatt utenfor Oslo. Merk at eneste godtatte dokumentasjon er kompetansebevis. Utskrift fra Privatistweb godtas ikke. Kopi skal være attestert.

Når vi har dette så kan vi behandle din forespørsel.

Vitnemål

Kompetansebevis og vitnemål

 

Standpunktkarakterer våren 2021: publisering og klagefrister

 • Publisering av standpunktkarakterer Vg3: Onsdag 9. juni kl. 1200 i its.

 • Hurtigklagefrist Vg3: fredag 11. juni kl. 1200 (for behandling før sommerferien). 
  Ordinær klagefrist Vg3. mandag 21. juni kl. 1200

 • Publisering av alle karakterer Vg1 og Vg2 (alle programområder):  fredag 11. juni kl. 1200 i its.

 • Klagefrist standpunktkarakterer: mandag 21. juni kl. 1200

 • Faglærere vil i de fleste tilfeller ha gitt eleven beskjed om hva de får i standpunkt eller halvårvurdering før disse klagefristene, men klagefristene løper fra nevnte datoer. Fristen gjelder også selv om man ikke har gått inn i its og sjekket karakterene – da man har mulighet til dette fra publiseringstidspunktet.

 • Det er kun mulig på å klage på standpunktkarakterer (ikke halvårsvurdering i ikke-avsluttende fag)

 • Eventuelle klager må være skriftlige og undertegnet av eleven som klager. De leveres på skolens kontor. Vi har skjema som fylles ut.

 • Dersom man klager, vil klagenemda vurdere, utfra faglærers redegjørelse og mottatt klage, om retningslinjene for fastsetting av standpunktkarakter i faget er fulgt. Nemda har ikke tilgang til vurderingsgrunnlaget og kan ikke ta stilling til om en karakter er satt for strengt eller ei. Dersom man får avslag på en klage, blir standpunkt som faglærer har satt stående. Dersom man får medhold i klage fordi nemda finner at retningslinjene ikke er fulgt, blir saken sendt tilbake til skolen der rektor og faglærer må sette karakter på nytt. Det vil si at de ser på vurderingsgrunnlaget og ser om den opprinnelige karakteren skal bli stående, eller om den skal endres. Den kan endres til gunst eller ugunst for den som klager.