Foreldremøte Vg2 ST og SR (digitalt)

On. 21.10.

18:0021:00

Til alle foresatte på Vg2! 

Vi har den glede å invitere til et digitalt foreldremøte onsdag 21.10 fra kl. 1800. Møtet vil være todelt: Først gis det en generell orientering fra ledelsen, før kontaktlærer har digitalt møte med foresatte til sine elever fra kl.1845. 

Temaer på fellesmøtet vil blant annet være skole i koronatiden, midlertidige fraværsregler, litt om eksamen og fagvalg. Bruk vedlagte link for å komme inn i fellesmøtet: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI1MjhmMmYtYzZmYS00ODUzLWE4NjMtMTkwZjgyZDc1YmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5a66368-d49e-4bf5-af9a-6ccbf48e6655%22%2c%22Oid%22%3a%227814cc62-93ba-4f1b-8a82-878852ea56ca%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Temaer på den klassevise orienteringen vil være mer detaljert rundt elevenes skolehverdag, herunder klassemiljø og aktiviteter - i tillegg til praktisk informasjon for et godt skole-hjem samarbeid. Linken til dette møtet vil komme direkte fra kontaktlærer nærmere møtet. 

Vanligvis ville alle våre faglærere også deltatt på dette foreldremøtet, men når møtet skjer digitalt blir dette en litt for komplisert matrise. Vi løser dette ved at faglærere selv tar kontakt med foresatte i tiden rett etter foreldremøtet, der hvor vi ser et behov for et forsterket samarbeid. I tillegg distribuerer vi oppdatert kontaktliste hvis foresatte selv ønsker en dialog direkte med faglærer. 


Her finner dere oversikt over de forskjellige faglærerne på V2:  VG2-oversikt over faglærere 2020-2021.pdf

Epost-adresser til lærerne: E-postadresser lærere 2020.xlsx

Vel møtt!

Ledelsen OHG