Smittesituasjonen ved skolen per uke 23

Covid

Uke 23
Denne første uken i juni ble ikke helt som planlagt. Etter en lang periode uten smitte så vi i Oslo en rask økning i smitte blant russen på flere videregående skoler. Dette forårsaket også smitte hos oss, og til slutt en stans i russefeiringen for Oslo. Vi har registrert 10 og 8  tilfeller på henholdsvis Vg1 og Vg2 og satt hele klasser i karantene. Alle berørte ble fortløpende informert. Flere av karantenene avsluttes denne uken. Vi har registrert opp mot 20 tilfeller som har utløst karantene på Vg3. I tillegg er mange smittede sporet av smitteteamene i bydelene, men ingen av disse utløser karantene hos oss. Vi har et meget tett og godt samarbeid med Smitteteam Vest og bydelsoverlegen, og ikke minst et tett samarbeid med russestyret. Vi ser at utbruddet nå er mer eller mindre slått ned, og takker alle for et meget godt teamwork i denne krevende perioden.  Er det noen spørsmål rundt smittesituasjonen i Oslo ber vi dere ta kontakt med Smitteteam Vest, tlf. 40411520.

Uke 22
Det er flere smittetilfeller på vg1 og vg3 knyttet til russefeiring både hos oss og i Osloskolen. Noen av disse tilfellene vil sette elever og lærere i karantene, andre igjen vil ikke ha innvirkning på skolehverdagen da elevene ikke har vært fysisk tilstede i undervisning på skolen. Alle berørte får sms og skolemelding. Vi har ikke mulighet til å oppdatere enkelttilfeller fortløpende, og henviser til Smitteteam Vest ved spørsmål, tlf. 40411520. 

22.05
En elev i 1STE har testet positivt på Covid-19. Smittekilden er sporet til utenfor skolen. 26 elever og 2 lærere er satt i karantene.

11.05
En elev i 3STG har testet positivt på Covid-19. Smittekilden er ekstern. 16 elever og 2 lærere ble satt i  en karantene.

15.03
I dag fikk vi bekreftet at en elev i 1FGYB har testet positivt på Covid-19. Klassen og 3 lærere ble satt i en foreløpig karantene.

8.3
En elev i 1SRA har testet positivt på Covid-19. 15 elever og 3 lærere samt en vakt  som var tilstede 4.3, er satt i karantene.

2.3
Utbrudd uke 7 på OHG – effektive tiltak ble raskt iverksatt og utbruddet under kontroll i løpet av vinterferien

Utbruddet hadde sitt utspring fra sosiale sammenkomster i bydel Ullern og bydel Nordstrand. Dette rammet Vg2ST med 5 elever og Vg3 med 3 elever. Vi drev derfor smittesporing på totalt 8 elever tilbake til starten av uke 7. I de tre første tilfellene på Vg2, fikk vi lov å smittespore innad i klassene/gruppene. Dette fikk vi ikke lov til da de øvrige smittede ble registrert fredag 19.2. Smitteteamet / bydelsoverlegen begrunnet dette med mistanke om mutert virus, grunnet rask spredning mellom skolene. Alle berørte klasser/grupper ble denne helgen og i begynnelsen av vinterferien satt i karantene, og familier til de berørte ble satt i avklaringskarantene. Vi har ikke oversikt over hvor mange familier dette til slutt berørte , da våre lister ble jobbet videre med av Smittesporingsteamet - og det var en del fravær i gruppene som reduserte antall elever i karantene.

Alle ansatte som hadde vært inne i gruppene ble satt i en bred karantene/avklaringskarantene i ulik grad (ca. 25 lærere totalt sett), og av disse fikk to lærere påvist smitte. En øvrig ansatt i stab har også testet postivt i vinterferien, her er smittekilden ikke definert.

Skolen har fått bekreftet at flere elever fra OHG testet positivt i/etter vinterferien – men smittesporingen i disse sakene gjøres av den smittedes egen bydel når smitten ikke direkte utløser nærkontakter på skolen.  Smitteteamene i de ulike bydeler forsikrer om at alle kan være trygge på at ansatte/øvrige elever ville ha blitt kontaktet dersom noen på OHG hadde blitt ansett som nærkontakter i disse tilfellene.  

Konkrete tiltak i uke 9 og 10, utover ordinært godt smittevern er:

 • Skolen har i samråd med bydelsoverlegen oppfordrer vi til massetesting av alle elever og ansatte før vi er tilbake på skolen
 • Vg3 hjemmeskole uke 9
 • Vi oppfordrer alle ansatte som skal gå mellom elever i klasserommet, om å benytte munnbind.
 • I klasserommet så står pultene to og to, med et kryss på den ene – denne plassen skal ikke benyttes og pulter og stoler skal ikke flyttes på
 • Vi husker å ta bilder av elevene i klasserommet/eller bruk tydelig klassekart – dette vil være til stor hjelp når vi får lov til smittespore innad i klassen
 • I aulaen og på galleriene er stoler fjernet og klistremerker på bordene tydeliggjør avstandsreglene
 • På torsdag og fredag denne uka skal elevene på Vg2ST spres mellom galleriene i 3. og 4.etasje, hvor 2STE – 2STI skal benytte 4.etasje i alle pauser

Relevante lenker

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/smittesporing/?term=&h=1#smittesporing-i-ulike-situasjoner

Karantene til husstandene avsluttes når det kan fremvises negativt prøvesvar på første prøve. Tilsvarende kan man gå ut av karantene hvis test to på dag 7 er negativ.

Ta gjerne kontakt hvis dere har noen spørsmål.  Vi ser an situasjonen dag for dag sammen med bydelsoverlegen i Frogner og Smitteteam Vest (40411520)

Korona – Generell informasjon til foresatte og foreldre

OHG tar smittesituasjonen på alvor – nedenfor kan du lese litt mer om smittevern ved skolen og hvordan vi organiserer skolehverdagen i de ulike beredskapsnivåene for smitte (grønt, gult og rødt). Grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå skolen følger.

Vi gjør hele tiden nødvendige utbedringer og forsterkinger for å sikre og øke smittevernet ved skolen. Å drive skolen i den situasjonen vi er i nå, er svært krevende. Vi forsøker hver dag å finne balansen mellom å sikre læring og gode opplevelser og samtidig gjøre vårt ytterste for å opprettholde et trygt skolemiljø for elevene.

Viktige smittevernregler:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Elever skal ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men skal holde avstand til elever så langt det er mulig.
 • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde en meters avstand i alle situasjoner.
 • Unngå trengsel og store samlinger.

Vi har stor forståelse for at både elever og foresatte er bekymret for smittesituasjonen. Vi er hele tiden i dialog med både elevrådet og elevene generelt for å berolige og evt. igangsette ytterligere tiltak. Vi følger utviklingen nøye og vil raskt ta nødvendige grep hvis det kommer endringer og innstramninger som gjelder videregående skole.

Skolehverdagen på grønt, gult og rødt nivå

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper for å opprettholde krav til avstand i og utenfor timene. Det vil være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen samtidig. Det er utarbeidet en egen timeplan for rødt nivå ved skolen.

Opplæringsplikt for alle elever
Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.