Orden i undervisningsrommene

Alle elevene må delta i ordenstjenesten, som blir organisert av skolen. Gruppene rydder i skolegården og i fellesrommene: Vestibyle, inngangstrapp, aula, øvre læringssenter, korridorer, oppå bokskapene, på galleriene i 3. og 4. etasje og på terrassen når den er åpen.

Ryddingen foregår alle skoledager kl. 12.10–12.30 etter planen under. Én gang per uke skal det også ryddes i området rundt skolen. Kontaktlærer har ansvar for at arbeidet kommer i gang, samt for å følge opp og kontrollere at elevene har gjort det de skal.

I hver gruppe oppnevner kontaktlærer/faglærer en ordenselev. Ordenseleven har ansvaret for at det holdes orden i undervisningsrommet, hver for en uke av gangen. Dette innebærer at ordenseleven må se til at det er ryddig og pent i undervisningsrommet.

  • Alle reiser seg og hilser før undervisningen starter
  • All søppel/papir skal i søppel-/papirkurven
  • Tavlen skal vaskes etter hver økt
  • Pultene skal settes tilbake på plass etter hver økt
  • Når gruppen, i følge timeplanen, er de siste som bruker undervisningsrommet for dagen, skal alle stoler være satt opp på pultene, vinduer skal være lukket og låst, og lyset slukket
  • Pappeske med papir tømmes hver tirsdag i egen container. I auditorier og på datarom gjøres dette av gruppen som har 1. økt i rommene
  • Elevene rydder før faglærer forlater rommet etter hver økt og pultene settes på rekke.
  • Lærer låser rommene etter hver økt.
  • Faglærer påser at bestemmelsene følges