Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret skal også føre overordnet tilsyn med virksomheten og overvåke skolens oppfølging av vedtatte tiltak, sikre gjennomføring og vurdere tiltakenes effekt. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.


De diskuterer også byrådets mål for 2017-2020. Noen av disse målene er at elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing. Elever skal også møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte. Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet. Flere elever skal også fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

Oslo Handelsgymnasiums Driftsstyre består dette skoleåret av følgende personer:

 

Peter Gulbrandsen – Leder, ekstern representant
Kristel Alstad-Evjen - Foreldrerepresentant
Siv Skovli – Ekstern representant
Karen Elise Kingsley – Ansattrepresentant
Stine Sollund Løkås – Ansattrepresentant
Hedda Ludvicke Kolbjørnsen-Tomassen - Elevrepresentant
Fabian Emil Collett - Elevrepresentant
Syed Muhammad Ahmed Kazmi - Elevrepresentant
Tone Fairway - Rektor og sekretær for Driftsstyret
Taran Leifson – Assisterende rektor og referent