Driftsstyret

Driftsstyret skal også føre overordnet tilsyn med virksomheten og overvåke skolens oppfølging av vedtatte tiltak, sikre gjennomføring og vurdere tiltakenes effekt. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.


De diskuterer også byrådets mål for 2017-2020. Noen av disse målene er at elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing. Elever skal også møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte. Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet. Flere elever skal også fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

Oslo Handelsgymnasiums Driftsstyre består dette skoleåret av følgende personer:

 

Helge Qvigstad – Leder, ekstern representant
Anne Bjørg Thoen - Nestleder, ekstern representant
Christian Hellkås – Ekstern representant
Linda Methi – Ansattrepresentant
Liv Skaare Rygh – Ansattrepresentant
Magne Elseberg – Varaansattrepresentant
Hannah Rud Jacobsen - Elevrepresentant
David Matej Løkken Jensen - Varaelevrepresentant
Henrik George B. Sutija – Observatør
Lise Amalie Christensen - Varaobservatør

Camilla K. Mehl – Rektor og sekretær for Driftsstyret