Hovedseksjon

Reglement for orden og oppførsel

Les hele ordensreglementet for Osloskolen på Oslo kommunes nettsider

Skolens presiseringer til ordensreglementet

Når det gjelder reglene for orden og oppførsel, har skolen kommet med noen presiseringer. De to paragrafene blir derfor referert under:

§ 5 Regler for orden

Elevene skal:

 • møte presist
 • følge reglene for melding av fravær
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden


Skolens kommentar:

 • Som hovedregel settes karakteren ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler over et lengre tidsrom, se også § 4.
 • Ha med nødvendig utstyr innebærer at læremidlene skal hentes før timen starter.
 • Faglærer skal ha beskjed på forhånd hvis lekser av en eller annen grunn ikke er gjort.
 • Stort fravær, både hele dager og enkelttimer, som det ikke er gitt god grunn for, kan føre til nedsatt karakter i orden. Det regnes også som dårlig oppførsel dersom elever er borte fra varslede vurderingssituasjoner uten å melde fra til faglærer i forkant.
 • Det regnes som fravær dersom elevene forlater undervisningsrommet når det foregår lærerstyrt- eller fellesundervisning.

  

Melding av fravær

Fravær dokumenteres ved hjelp av e-post eller som skolemelding. Melding om fravær og grunnen til dette, meldes fortløpende, og senest første samarbeidsøkt etter fraværet. Ved fravær som varer 3 dager eller mer, må dette varsles umiddelbart. Ved stadig gjentatt fravær og fravær for et lengre tidsrom, kan skolen kreve legeattest.

Hvis eleven er borte fra prøver eller planlagte vurderingssituasjoner, må skolen ha beskjed samme dag. Hvis prøven eller vurderingssituasjonen er spesielt viktig, krever skolen legeattest. Alle elever må fortløpende kontrollere fraværet sitt i Vis, og melde fra til kontaktlærer dersom fraværet ikke stemmer.

For umyndige elever er det de foresatte som melder fraværet. Elever over 18 år melder selv fraværet.

 

§ 6 Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • være til stede i opplæringen
 • behandle, også på digitale medier, medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt skolemiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

 

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

 • å mobbe eller på andre måter krenke andre
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • å røyke, bruke tobakk/snus, se lokalt reglement
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

 

 Skolens kommentar:

 • Som hovedregel settes karakteren ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler over et lengre tidsrom, se også § 4. Karakteren kan også settes med ved enkelthendelser dersom det gjelder spesielt grovt brudd på reglementet.
 • Musikk på øret er ikke tillatt når det foregår lærerstyrt- eller fellesundervisning.
 • Brudd på regler om krenkende atferd regnes også som dårlig oppførsel.
 • Spising foregår utenfor timene.
 • Fusk kan gi nedsatt karakter i oppførsel.

 

Skolens lokale reglement

Skolen har i tillegg et lokalt reglement:

Russeaktiviteter

 • Alle russeaktiviteter på skolen skal ha en positiv vinkling og godkjennes av skolens ledelse.
 • "Terrordager" og liknede er totalt forbudt.
 • Russebiler og russebusser er forbudt på skolens område. Det gis ingen dispensasjon til russebilkåring eller liknede.
 • Besøk av russ fra andre skoler skal ikke forekomme. Brudd vil umiddelbart rapporteres mellom skolene og følges opp.
 • Ingen overnatting på skolens område.
 • Russeklær er ikke tillatt på skolen før etter siste helg før 1. mai, og uansett ikke i heldagsprøveperioden.

 

Regler for bruk av mobiltelefon i undervisningstiden

Telefonen skal stå på lydløs når den bringes inn i skolebygningen og i all undervisningstid. Telefonen oppbevares i skolesekk eller veske / i lomme. Som hovedregel skal telefonen ikke brukes eller være synlig fremme, med mindre lærer på forhånd har tillatt bruk i undervisningsøyemed.

Gjenstander (eksempel mobiltelefoner) som brukes i strid med det lokale ordensreglementet, kan midlertidig inndras. Det samme gjelder dersom eleven har med seg gjenstander som etter dette reglementet, eller det lokale ordensreglementet, ikke aksepteres.

 

Bruk av tobakk og snus på skolens område

Røyking og snus er forbudt på skolens område.

 

Bruk av PC

Faglærer bestemmer når og hvordan PC-en skal brukes i timene. PC skal låses inn i ladeskap eller være under oppsyn når den ikke er i bruk. Følgende presiseringer gjelder:

 • Kontraktene for leie av PC må overholdes.
 • Elevene avslutter annet PC-arbeid før undervisningen starter.
 • I undervisningstiden bruker elevene PC-en kun til skolearbeid.
 • Elevene rydder bort PC-en når den ikke skal være i bruk.
 • Oppgavelinjen skal alltid være synlig.
 • Elevene må unngå tung nettverkstrafikk.
 • Lyd/musikk benyttes bare gjennom høretelefoner når læreren har tillatt dette.
 • PC-lyd skal være avslått i lærerstyrt undervisning.

 

Sanksjonering som ledd i arbeidet med opplæringslovens kap. 9a

 • Skolen kan som ledd i sanksjonering fatte vedtak om at elev må møte opp før skoletid og sitte igjen etter skoletid for å forhindre krenkende oppførsel/mobbing av medelev på skolevei.
 • Elev bare kan oppholde seg på begrensede områder av skolens areal.
 • Elev bare har anledning til å oppholde seg på skolen i undervisningstiden.
 • Elev kan fotfølges for å forhindre krenkende oppførsel av medelever.

 

Tolkning av "krenkende atferd" etter opplæringslovens kap. 9a

Når enten elever eller voksne på skolen har en atferd som innbefatter ignorering / usynliggjøring / utelukkelse, latterliggjøring, bruk av sarkasme, ironi, negativt kroppsspråk inkludert "blikking", maktmisbruk, hakking, fornærmende uttalelser og ondsinnet atferd (også på sosiale medier).

§ 8 Reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Osloskolen vil benytte følgende reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

 1. anmerkning
 2. skriftlig advarsel til elev
 3. skriftlig melding til foreldre/foresatte
 4. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
 5. bortvisning fra undervisningen for en opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer (oppll.§ 9A-11)
 6. bortvisning for resten av dagen (oppll. § 9A-11)
 7. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av dagen
  1. inntil tre dager på 8.-10. årstrinn (oppll. § 9A-11)
  2. inntil fem dager i videregående skole (oppll. § 9A-11)
  3. resten av skoleåret i videregående skole (oppll. § 9A-11)
  4. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)
 8. Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.
 9. Eleven plikter å overholde ilagte reaksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye reaksjoner.