Foreldremøte Vg3 ST

To. 29.10.

18:0021:00

I Aulaen OHG

I år blir høstens foreldremøter digitale. Vi inviterer derfor til digitalt foreldremøte torsdag 29.10 fra kl. 1800. Møtet vil være todelt: Først gis det en generell orientering fra ledelsen, før kontaktlærer har digitalt møte med foresatte til sine elever fra kl.1845.

Temaer på fellesmøtet vil blant annet være skole i koronatiden, midlertidige fraværsregler, eksamen, vitnemål og litt om russetid. Bruk vedlagte link for å komme inn i fellesmøtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFiNzBlYWUtNzk3OC00NzIzLTgwN2MtZGRlNDQ0ZmQ5OWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5a66368-d49e-4bf5-af9a-6ccbf48e6655%22%2c%22Oid%22%3a%227814cc62-93ba-4f1b-8a82-878852ea56ca%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Temaer på den klassevise orienteringen vil være mer detaljert rundt elevenes skolehverdag dette siste skoleåret, klassemiljø og aktiviteter - i tillegg til praktisk informasjon for et godt skole-hjem samarbeid. Linken til dette møtet vil komme direkte fra kontaktlærer nærmere møtet.

Vanligvis ville alle våre faglærere også deltatt på foreldremøtet, men når møtet skjer digitalt blir dette en litt for komplisert matrise. Vi løser dette ved at faglærere selv tar kontakt med foresatte i tiden rett etter foreldremøtet, der hvor vi ser et behov for et forsterket samarbeid og hvor vi har samtykke fra eleven. I tillegg distribuerer vi oppdatert kontaktliste hvis foresatte selv ønsker en dialog direkte med faglærer, og elevene over 18 år samtykker til dette.

E-postadresser lærere 2020.xlsx

VG3-oversikt over faglærere 2020-2021.pdf

Vel møtt!