Skolemiljøtuvalget

SMU skal sørge for at skolen arbeider for å overholde §9A i Opplæringsloven om elevenes psykososiale miljø. SMU skal  påse at skolen har faste rutiner for å følge opp saker der noen kjenner seg krenket av andre. eller der noen mistenker brudd på §9A. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet. SMU har møter gjennom året,  i samme takt som skolens driftsstyre.

Medlemmer av skolemiljøutvalget våren 2019:

Ekstern representant Helge Qvigstad,
ansattesrepresentant Liv Skaare Rygh,
rektor Camilla K. Mehl og
ass. rektor Tone Fairway
Simen Pedersen Hofstad, elevrepresentant
Lise Amalie Christensen, elevrepresentant
Bryan Tim Johnson elevrådsleder 2018-2019, observatør